Verimlilik Arttırıcı Projeler(VAP)

5627 sayı ve 18/4/2007 tarihinde yürürlüğe giren “Enerji Verimliliği Kanunu” ve 28097 sayılı, 27/10/2011 tarihli “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Endüstriyel İşletmelerde Verimlilik Artırıcı Projelerin(VAP) uygulanmasına yönelik yapılan destekler yer almaktadır.

Endüstriyel İşletmelerde; enerji etüt çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için hazırlanan Projeler Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) olarak ifade edilmektedir.
VAP endüstriyel işletmelerde enerji atıklarının, kayıpların ve verimsizliklerin giderilmesi için gerekli önlemlerin uygulanması amacıyla hazırlanır.
Verimlilik Artırıcı Proje destekleri işletmelerin enerji verimliliğine yönelik olarak işletmelerinde uygulayacakları projelerin desteklenmesini öngörmektedir. Verimlilik Arttırıcı Projelerinin desteklenmesini isteyen endüstriyel işletmeler, Genel Müdürlük tarafından tebliğ olarak yayımlanan usul ve esaslara uygun olarak şirketlere hazırlattıkları projelerini her yıl Ocak ayı içinde Genel Müdürlüğe sunar. Genel Müdürlük, internet sayfası üzerinden ilan etmek suretiyle, başvuru almayabileceği gibi başvuru dönemini erteleyebilir, uzatabilir veya birden fazla dönemde başvuru alabilir.

Verimlilik Arttırıcı Proje Desteklerine Kimler Başvuruda Bulunabilir?

Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri 1000 TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeler VAP desteklerinden yararlanmak için başvuruda bulunabilirler.

2017 Yılı Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Başvuruları

Genel Müdürlüğümüz tarafından Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) başvurularının 2017 Yılında iki dönem halinde alınmasına karar verilmiştir.
2017 Yılı 2. dönem Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Başvuruları 03 Nisan 2017 ile 2 Mayıs 2017 tarihleri arasında alınacaktır. 
Enerji Verimliliği Destekleri Hakkındaki Tebliğ’e göre Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) destek başvuruları için aşağıdaki Kılavuzlar başlığı altındaki formları (Başvuru Formu, Proje Verimlilik Bileşeni Tablosu) doldurulacaktır.
Doldurulan belgelerin; posta yolu ile 03 Nisan 2017 Pazartesi günü mesai başlangıcından 2 Mayıs 2017 Salı günü mesai bitimine kadar “Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Eskişehir yolu 7. km No:166 Posta kodu:06520 Çankaya-ANKARA” adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüzün evrak kayıtlarına girmiş olması ve ayrıca EnverMevzuat@yegm.gov.tradresine mail yolu ile iletilmiş olması gerekmektedir. 

Kılavuzlar

Başvuru Formu
Proje Verimlilik Bileşeni Tablosu
Proje Desteklerine İlişkin Sözleşme
Proje Yerinde İnceleme Tutanağı
Sektör Sınıflamaları

Uygulaması Tamamlan Verimlilik Artırıcı Projeler İçin;

VAP Uygulama Rapor Formatı
VAP Destek Ödeme Sözleşmesi Formatı

Yıllar İtibariyle Destekleme Kararı Verilen Verimlilik Artırıcı Projeler

2017 yılı Ocak Başvurularından Destekleme Kararı Verilen VAP'lar
2016 yılı Mayıs Başvurularından Destekleme Kararı Verilen VAP'lar
2016 yılı Ocak Başvurularından Destekleme Kararı Verilen VAP'lar
2015 yılı Nisan Başvurularından Destekleme Kararı Verilen VAP'lar
2015 Yılı Ocak Başvurularından Destekleme Kararı Verilen VAP'lar
2014 Yılı Destekleme Kararı Verilen VAP'lar
2013 Yılı Destekleme Kararı Verilen VAP'lar
2012 Yılı Destekleme Kararı Verilen VAP'lar
2010 Yılı Destekleme Kararı Verilen VAP'lar
2009 Yılı Destekleme Kararı Verilen VAP'lar

Gönüllü Anlaşmalar

5627 sayı ve 18/4/2007 tarihinde yürürlüğe giren “Enerji Verimliliği Kanunu” ve 28097 sayılı, 27/10/2011 tarihli “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Endüstriyel İşletmelerde Gönüllü Anlaşma yapılarak enerji yoğunluklarının azaltılmasına yönelik yapılan destekler yer almaktadır.
Gönüllü Anlaşma, bir endüstriyel işletmenin geçmiş beş yıllık referans enerji yoğunluğuna göre anlaşma yapıldıktan sonraki üç yılda enerji yoğunluğunu ortalama olarak en az yüzde on oranında azaltmayı taahhüt ederek Genel Müdürlük ile yaptığı anlaşmayı ifade etmektedir.
Gönüllü Anlaşma destekleri anlaşma dönemi sonunda taahhütlerini yerine getiren işletmelere verilmektedir.
Genel Müdürlüğümüz ile gönüllü anlaşma yapmak isteyen tüzel kişiler, Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayınlanan başvuru formu ile birlikte her yıl Ekim ayında Genel Müdürlüğe başvurur. Genel Müdürlük, internet sayfası üzerinden ilan etmek suretiyle, başvuru almayabileceği gibi başvuru dönemini erteleyebilir, uzatabilir veya birden fazla dönemde başvuru olabilir.

Gönüllü Anlaşma Desteklerine Kimler Başvuruda Bulunabilir?

Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri 1000 TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeler Gönüllü Anlaşma desteklerinden yararlanmak için başvuruda bulunabilirler.

Kılavuzlar

Başvuru Formu
Enerji Yoğunluğu Azaltımına İlişkin Sözleşme
Gönüllü Anlaşma Yapılan İşletmelere Ait İzleme Formları
Sektör Sınıflamaları

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler

- Endüstriyel işletmenin Ticaret Odası ve/veya Sanayi Odasına bağlı olduğunu gösteren ıslak imzalı belge,
- Endüstriyel işletmenin Kanun kapsamındaki enerji yöneticisi görevlendirilmesi veya enerji yönetim birimi kurulması ile ilgili ıslak imzalı belgeler, (Bildirilen enerji yöneticisi veya enerji yöneticilerinin endüstriyel işletmede çalıştığını gösterir belgeler)
- Endüstriyel işletmenin Kanun kapsamındaki Genel Müdürlüğe yıllık bildirimde bulunulması ile ilgili yükümlülüklerini başvuru tarihi itibariyle yerine getirmiş olduğunu gösteren ıslak imzalı belgeler, (Belgeler başvuru yılından önceki son beş yıla ait verileri kapsayacak şekilde olacak).
- Desteklere ilişkin yürürlükteki mevzuatın, sözleşme döneminde Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak mevzuatın veya yapılacak mevzuat değişikliğinin kabul edildiğini beyan eden ıslak imzalı taahhütname,
- TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı belgesinin noter onaylı sureti veya Belgelendirmeye esas olan yürürlükteki ulusal veya uluslararası ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı belgesine sahip olmak üzere başvuru yapıldığına dair, başvuru yapılan kurum veya kuruluş tarafından düzenlenmiş ıslak imzalı belge,
- Başvuru formunu onaylayan kişilerin, işletmeyi temsil etiğini gösteren imza sirkülerinin noter onaylı sureti,
- Üretim Bilgileri tablosunu onaylayan yeminli mali müşavir veya mali müşavirin bağlı olduğu odadan alınmış ıslak imzalı faaliyet belgesi,

Yıllar İtibariyle Gönüllü Anlaşma Yapılması Uygun Bulunan İşletmeler

2013 Yılında Gönüllü Anlaşma Yapılan Endüstriyel İşletmeler
2012 Yılında Gönüllü Anlaşma Yapılan Endüstriyel İşletmeler
2010 Yılında Gönüllü Anlaşma Yapılan Endüstriyel İşletmeler
2009 Yılında Gönüllü Anlaşma Yapılan Endüstriyel İşletmeler

Enerji Yoğunluklarını Azaltan ve Artıran İşletmelere İlişkin Bilgiler
2013 Yılı Gönüllü Anlaşma Yapılan İşletmeler

Enerji Yoğunluğuna ait İzleme dönemi 2016 yılı sonunda tamamlanacağından, enerji yoğunluklarını azaltan ve artıran işletmelere ilişkin bilgiler 2017 yılında açıklanacaktır.

2012 Yılı Gönüllü Anlaşma Yapılan İşletmeler 

2012 Yılı Enerji Yoğunluğu Artırım Azaltımına İlişkin Bilgiler

2010 Yılı Gönüllü Anlaşma Yapılan İşletmeler 

2010 Yılı Enerji Yoğunluğu Artırım Azaltımına İlişkin Bilgiler 

2009 Yılı Gönüllü Anlaşma Yapılan İşletmeler 

2009 Yılı Enerji Yoğunluğu Artırım Azaltımına İlişkin Bilgiler

TTGV'nin Yeni Çevre Destekleri

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın(TTGV) 2006 Ağustos ayında başlattığı 3 yeni destek programı ile Sanayi kuruluşlarının gerçekleştireceği Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri alanlarındaki projelere destek sağlanması hedeflenmektedir.

KOBİ'lerde Enerji Verimliliği Destekleri

KOSGEB tarafından hedef kitlesinde yer alan işletmelerin, enerji verimliliği kapsamında alacakları etüt, danışmanlık ve eğitim hizmetlerine destek verilmektedir. KOSGEB' in enerji verimliliği etüt ve danışmanlık destekleri; 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri (EVD)'nden, enerji verimliliğine yönelik alacakları etüt ve danışmanlık hizmetlerine verilen destekleri kapsamaktadır.

Ekonomi Bakanlığı 5. Bölge Destekleri

Ekonomi Bakanlığı tarafından, Bölgesel Teşvik Uygulaması, ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyi bakımından sınıflandırılmış altı bölgede, bu bölgelerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak belirlenmiş belirli sektörlere yönelik bir destek sistemi uygulanmaktadır.  Destek sistemine ilişkin özet tabloya aşağıda yer verilmiştir.

Bölgesel Teşvik Uygulaması kapsamında desteklenecek olan yatırımların bulundukları ildeki bir organize sanayi bölgesinde yapılması durumunda, Vergi İndirimi ve  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği bakımından bir alt bölge destekleri uygulanmaktadır.

Yeni Yatırım Teşvik Programı’nda belirli yatırım konuları “öncelikli” olarak tanımlanmış ve söz konusu yatırımlar için istisnai bir uygulama getirilmiştir. “Öncelikli Yatırımlar”, yatırım yerine bakılmaksızın “Bölgesel Teşvik Uygulamaları” kapsamında Beşinci Bölge’ye sağlanan bölgesel desteklerden yararlanabilecektir. Öncelikli Yatırımlar, altıncı bölgede gerçekleştirilir ise bu bölgede geçerli olan desteklerden yararlandırılmaktadır.
Yeni Yatırım Teşvik Programı kapsamında "Enerji" başlığı da öncelikli yatırımlar arasında değerlendirilmiş olup aşağıda yer alan başlıklarda 5. Bölge teşvikleri uygulanmaktadır.

-   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen  geçerli  bir  maden  işletme  ruhsatı  ve  izni  kapsamında  3213  sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları.

- “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde  gerçekleştirilecek,  birim  ürün  başına  en  az %20 oranında  enerji  tasarrufu sağlayan  ve  yatırım  geri  dönüş  süresi  azami  5  yıl  olan  enerji  verimliliğine  yönelik yatırımlar.

- Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğal gaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç).

- Asgari 50 milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama yatırımları.

Bölgesel Gelişmişlik Düzeyine Dayalı Yatırım Teşvik Uygulamaları
Öncelikli Yatırımlara Yönelik Teşvik Uygulaması