ENVER PORTALI VERİ GİRİŞLERİ SÜRESİNİN UZATILMASI…

ENVER PORTALI VERİ GİRİŞLERİ SÜRESİNİN UZATILMASI

 

Sayın İlgili,
 
Corona virüsünün pandemi haline dönüşmesi sebebiyle ENVER Portalına yıllık bildirimlerini Mart ayı sonuna kadar tamamlayamayan enerji yöneticileri için 2020 yılına mahsus olmak üzere veri bildirimi süresi Nisan ayı sonuna kadar uzatılmıştır.
 
İyi çalışmalar dileriz.

Yazılı Bildirimlerle İlgili Önemli Duyuru

Yazılı Bildirimlerle İlgili Önemli Duyuru

Bilindiği üzere 2018 yılı itibariyle 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca, enerji tüketim bildirimi ve enerji yöneticisi görevlendirilmekle yükümlü bulunanlar bu bildirimlerini yalnızca enver portalı üzerinden veri girişi yaparak elektronik ortamda tamamlayabilmektedir. Ancak  Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığına posta yoluyla yazılı olarak bildirimde bulunmak isteyen kullanıcıların bildirimlerini bir ön yazı ile özetledikten sonra yazı ekinde uygun formu sunarak yapması halinde dikkate alınacaktır. Aksi taktirde posta bildirimleri iade edilmektedir.

Bu konuda göstereceğiniz hassasiyet için teşekkür eder iyi çalışmalar dileriz.

Eposta Adresi Değişikliği

Eposta Adresi Değişikliği Duyurusu                                                                                                                                                    

Sayın Yetkili,

Enver Portal kullanımı ile İlgili önemli duyuru

Bilindiği üzere Enver Portalı günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılmış ve kullanıma açılmıştır.
Portalin doğru bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla kullanım kılavuzu oluşturulmuş ve ana sayfada sizlerle
paylaşılmıştır. Ayrıca Genel Müdürlüğümüz ilgili personeli telefon ve portal.bilgi@yegm.gov.tr elektronik
posta yoluyla gelen soru öneri ve şikayetlerinize cevap vermeye çalışmaktadır. Ancak sistemimize yoğun bir
şekilde giriş yapılmakta ve hizmetlerimiz yetersiz kalabilmektedir. Bu sebeple aşağıda yer alan örnek videolarla
sizlere sistemin kullanımına yönelik açıklamalar yapılmaktadır. Genel Müdürlüğümüzü aramadan önce bahse konu
videoların izlenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

Yeşil Elektrik Anket Sonuçları

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü bünyesinde 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun yedinci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak 'Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Üretilen Elektriğe Yenilenebilir Kaynaktan Elektrik Üretim Belgesi Verilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı' üzerine çalışılmakta olup söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle yeni bir elektrik piyasası ürünü ortaya çıkacaktır. Bu bağlamda, Türkiye’de yeşil elektriğe olan talebi ortaya koymak ve bu alanda farkındalık yaratmak amacıyla ticari elektrik tüketicilerine, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi gerçekleştiren üreticilere ve elektrik tedarik şirketlerine yönelik olarak Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından üç ayrı anket hazırlanmıştır. 2017 yılının Ocak ayı içerisinde bir ay süreyle açık olan anketler toplamda 348 farklı şirket tarafından doldurulmuştur.

Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı

Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı - Türkiye
(Global Cleantech Innovation Programme (GCIP) for SMEs – Turkey)

Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı (GCIP), Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) tarafından 2014 yılından beri Türkiye dâhil 8 ülkede yürütülmektedir. Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenmekte olan program ülkemizde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde ve TÜBİTAK ev sahipliğinde çalışmalarına devam etmektedir.

Kalkınma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) da ulusal diğer paydaşlar olarak yer almaktadır.

24 TEMMUZ 2017 ENERJİ YÖNETİCİSİ, SANAYİ ETÜT-PROJE ve BİNA ETÜT-PROJE MERKEZİ SINAVLARI SONUÇLARI

27/10/2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” ve 18/09/2012 tarih ve 28415 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca, enerji yöneticisi” ve/veya etüt-proje eğitimine katılanlara sertifika verilebilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından 24 Temmuz 2017 tarihinde düzenlenmiş olan “Enerji Yöneticisi”, “Sanayi Etüt-Proje” ve “Bina Etüt-Proje” Merkezi Sınavları Sonuçları açıklanmıştır.

Sınav Adı: Merkezi Sınav (2. Dönem - Temmuz Dönemi)
Sınav Tarihi: 24.07.2017

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten
Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
MADDE 1 – 24/6/2016 tarihli ve 29752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından
Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (ö) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
bentler eklenmiştir.
“b) Aksam ve/veya bütünleştirici parça tedarikçisi: Elektrik üretim şirketine ya da sistem tedarikçisine serbest
bölgeler dahil Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kurulu ve Sanayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde