ENVER Portalı, 

Sanayide Enerji Verimliliği projesi kapsamında, enerji verimliliği konusunda faaliyet gösteren tüm paydaşların faaliyet ve uygulamalarına ilişkin içeriği sunmak ve veri girişi sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir portal ve içerik yönetim sistemi olarak planlanmıştır.

Portal, enerji verimliliği konusunda faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşların faydalanacağı, süreçlerin elektronik ortamda yürütülüp veri toplama, değerlendirme, analiz ve paylaşım işlemlerinin yapılabileceği entegre bir bilişim sistemi olarak yapılandırılmıştır. Portal, enerji verimliliği verilerinin etkin olarak toplanmasının sağlanması, veri analizi, enerji yoğunluğu ölçümleri, kıyaslama çalışmaları, enerji verimliliği konusunda çalışan tüm aktörlerin ilgili olduğu paydaşlar ile iletişimlerinin elektronik ortamda yapılmasının sağlanması, paydaşlar arası veri değişim ve entegrasyon, politika oluşturuculara ve uygulamacılara karar destek hizmeti, enerji verimliliği konusunda kamuoyunu ve tüm paydaşları bilgilendirecek bilgileri yetkiler çerçevesinde sunulması gibi oldukça geniş bir çerçeveyi kapsamaktadır.
ENVER Portalı, 18/04/2007 tarih ve 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan " Endüstriyel işletmeler ve enerji yöneticisi çalıştırmakla yükümlü olan bina sahipleri ve/veya yönetimleri istenen bilgileri, kamu kesiminde enerji yöneticisi çalıştırmakla yükümlü olan kurum ve kuruluşlar ise formatı Genel Müdürlük tarafından belirlenen enerji tüketim bilgileri ve kendi tespitlerini içeren raporları her yıl Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe verir "  hükmü ve 27/10/2011 tarih ve 28097 Sayılı Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hükümler gereği ilgili kişi, kurum ve kuruluşların YEGM ile iletişim ve etkileşim halinde olmakla yükümlü olduğu faaliyetlerini yürütmesine ve bildirimlerde bulunmasına ilişkin etkin ve zengin bir alt yapı sunmaktadır.
Kurum, kuruluşların yasal yükümlülükleri gereği yürütmesi gereken faaliyetlerin yanı sıra portalin, geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından etkileşimli olarak kullanılmasını sağlayacak giriş platformu enerji verimliliğine ilişkin mevzuat, yönlendirici ve eğitici nitelikte sektöre özel bilgiler, eğitim materyalleri, enerji verimliliği destekleri ve teşviklerine ilişkin bilgiler, bilinçlendirme etkinlik ve materyalleri, enerji verileri gibi oldukça geniş kapsamlı bir içeriği portale erişen tüm kullanıcıların hizmetine sunmaktadır.